หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลพังงา อ. เมือง จ.พังงา วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลพังงา อ. เมือง จ.พังงา วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557

Post: 01/09/2557 - By: admin

กำหนดการ ค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลพังงา อ. เมือง จ.พังงา

นักเรียนและคุณครู 80 คน วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.  ท่าศาลา จ.  นครศรีธรรมราช

 

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

17 ส.ค. 57

 

 

05.00

ออกเดินทางจาก โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา

 

10.00

ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียน เข้าห้องพัก

อุทยานพฤกษ์

10.00 – 10.30

รับประทานอาหารว่าง

อุทยานพฤกษ์

10.30 – 12.00

เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

อุทยานพฤกษ์

13.00 – 16.30

ฐานความรู้ที่ 1 CPR

ฐานความรู้ที่ 2 ไดโนเสาร์

แบ่งเป็น 2 กลุ่มสลับกัน

(คุณอาวุธ แก่นเพชร และทีมงาน)

มีช่วงพักรับประทานอาหารว่าง ประมาณ 20 นาที

 

วิชาการ 7

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น

อุทยานพฤกษ์

18.00 – 21.00

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสานสัมพันธ์พี่น้อง

(คุณมณเฑียร สุขกุล ส่วนกิจการนักศึกษาและทีมงาน)

 

อุทยานพฤกษ์

21.00 – 21.30

รับประทานอาหารว่าง

อุทยานพฤกษ์

 

****************นอนหลับอย่างมีความสุข***************

 

 

 

 

กำหนดการ ค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลพังงา อ. เมือง จ.พังงา

นักเรียนและคุณครู 85 คน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.  ท่าศาลา จ.  นครศรีธรรมราช

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

18 ส.ค. 57

 

 

08.00 – 09.00

รับประทานอาหารเช้า

อุทยานพฤกษ์

09.00 – 12.00

ฐานความรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา

ฐานความรู้ที่ 4 ป่าชายเลน

ไม่แบ่งกลุ่ม

(คุณอาวุธ แก่นเพชรและทีมงาม)

มีช่วงพักรับประทานอาหารว่าง ประมาณ 20 นาที

วิชาการ 7

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

วิชาการ7

13.00 – 16.00

ฐานความรู้ที่ 5 ออกภาคสนามป่าชายเลน

-                   พืช

-                   สัตว์

-                   หิ่งห้อย

-                   สายใยอาหาร

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เวียนกัน

(คุณอาวุธ แก่นเพชรและทีมงาน)

มีช่วงพักรับประทานอาหารว่าง ประมาณ 20 นาที

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

 

*ขนอม*

16.00 – 17.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น

อุทยานพฤกษ์

18.00 – 21.00

ฐานความรู้ที่ 6 ดาราศาสตร์

อุทยานพฤกษ์

21.00 – 21.30

รับประทานอาหารว่าง

อุทยานพฤกษ์

 

****************นอนหลับอย่างมีความสุข***************

อุทยานพฤกษ์

 

 

กำหนดการ ค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลพังงา อ. เมือง จ.พังงา

นักเรียนและคุณครู 85 คน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.  ท่าศาลา จ.  นครศรีธรรมราช

 

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

19 ส.ค. 57

 

 

08.00 – 09.00

รับประทานอาหารเช้า

อุทยานพฤกษ์

09.00 – 12.00

เยี่ยมชมสิ่งสำคัญทางศาสนา โบราณคดี ทัศนศึกษาวัดพระธาตุ

สวนสมเด็จศรีนครินทร์

มีช่วงพักรับประทานอาหารว่าง ประมาณ 20 นาที

 

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

อุทยานพฤกษ์

13.00 – 17.00

เดินทางกลับ จ.พังงา โดยสวัสดิภาพ

 

 

                          

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแสงนภา ตันสกุล

                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                โทร. 075-672603  088-4490323    

                        Facebook: Sangnapa Tansakul               

*ชมภาพทั้งหมด* ได้ใน Photo Gallery