หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนนราธิวาส วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนนราธิวาส วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2556

Post: 01/09/2557 - By: admin

กำหนดการ ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส ระดับมัธยมปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

นักเรียน จำนวน 79 คน คุณครู 6 คน ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2556

ณ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     อ.  ท่าศาลา    จ.  นครศรีธรรมราช

 

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

03 พฤศจิกายน  

 

 

07.30 – 15.30

เดินทางสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อ.ท่าศาลา   จ.นครศรีธรรมราช

 

15.30 – 16.00

ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        Welcome drink

อุทยาน ชั้น 1

16.00 – 16.30

ลงทะเบียน

อุทยาน ชั้น 1

16.30 – 17.30

นั่งรถชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเข้าที่พัก

 

17.30 – 18.30

รับประทานอาหารเย็น

อุทยาน ชั้น 2

 

18.30 – 20.30

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสานสัมพันธ์พี่น้อง

(ทีมงานคุณมณเฑียร สุขกุล ส่วนกิจการนักศึกษา)

 

อุทยาน ชั้น 2

20.30

กลับเข้าที่พัก

 

 

****************นอนหลับอย่างมีความสุข***************

 

04 พฤศจิกายน

 

 

06.30 – 07.45

ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

 

07.45 – 08.30

รับประทานอาหารเช้า

อุทยาน ชั้น 2

08.30 – 08.45

เดินทางไปห้องเรียน

 

08.45 – 09.00

เตรียมความพร้อมเข้าฐานความรู้ แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆกัน

 

09.00 – 10.30

ฐานความรู้ที่ 1 กลุ่ม A  ฟิสิกส์ (ปรากฏการณ์โฟโต้อิเลกตริก)

ฐานความรู้ที่ 1 กลุ่ม B  ชีววิทยา (การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี)

(คุณยุทธนันต์ ปานสงฆ์ คุณชุมพล คงนคร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B7 ห้องฟิสิกส์ 2

B7 ห้องชีววิทยา 1

10.30 – 10.45

รับประทานอาหารว่าง

B7

10.45 – 12.00

ฐานความรู้ที่ 1 กลุ่ม A  ฟิสิกส์ (ปรากฏการณ์โฟโต้อิเลกตริก)

ฐานความรู้ที่ 1 กลุ่ม B  ชีววิทยา (การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี)

 (คุณยุทธนันต์ ปานสงฆ์ คุณชุมพล คงนคร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B7 ห้องฟิสิกส์ 2

B7 ห้องชีววิทยา 1

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

อุทยาน ชั้น 2

 

-2-

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

13.00 – 15.50

ฐานความรู้ที่ 2 กลุ่ม A ชีววิทยา (การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี)

ฐานความรู้ที่ 2 กลุ่ม B  ฟิสิกส์ (ปรากฏการณ์โฟโต้อิเลกตริก)

(คุณชุมพล คงนคร คุณยุทธนันต์ ปานสงฆ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B7 ห้องชีววิทยา 1

B7 ห้องฟิสิกส์ 2

 

15.50 – 16.10

รับประทานอาหารว่าง

B7

16.10 – 18.00

ฐานความรู้ที่ 3 ระบบหายใจและการทดสอบสมรรถภาพปอดเบื้องต้น

(คุณสุภาภรณ์ แก้วประชุม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B6 ห้องจุลกายวิภาค ห้องพยาธิ

18.00 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น

อุทยาน ชั้น 2

19.00 – 21.00

ฐานความรู้ที่ 4 คณิตศาสตร์ เรื่องตรีโกณมิติ

วิชาการ 5

 

(อ.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)

ห้องบรรยาย 16

21.00

กลับเข้าที่พัก

 

 

****************นอนหลับอย่างมีความสุข*****************

 

05 พฤศจิกายน

 

 

06.30 – 07.45

ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

 

07.45 – 08.30

รับประทานอาหารเช้า

อุทยาน ชั้น 2

08.30 – 08.45

เดินทางไปห้องเรียน

 

08.45 – 09.00

เตรียมความพร้อมเข้าฐานความรู้

 

09.00 – 10.30

ฐานความรู้ที่ 5 เคมี (การหาความเข้มข้นของกรด – เบส)

(คุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B7 ห้องเคมี 3

10.30 – 10.45

รับประทานอาหารว่าง

B7

10.45 – 12.00

ฐานความรู้ที่ 5 เคมี (การหาความเข้มข้นของกรด – เบส)

 (คุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B7 ห้องเคมี 3

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

อุทยาน ชั้น 2

13.00 – 14.00

ฐานความรู้ที่  6   เยี่ยมชมอาคารกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่)

(คุณอรุณ นาคาพงศ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาคารกายวิภาค

14.00 – 15.50

ฐานความรู้ที่  7 สเปคโตร สเปคตรัม

(คุณหทัยรัตน์ หงส์พฤกษ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B6 ห้องจุลกายวิภาค ห้องพยาธิ

วันเวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

15.50 – 16.10

รับประทานอาหารว่าง

B6

16.10 – 18.00

ฐานความรู้ที่  8 ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยใช้หุ่นจำลอง

(คุณนิภาพร แก่นเพชร คุณโปติกา โชติพงศ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

B6

ห้องสรีรวิทยา 2

18.10 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น

อุทยาน ชั้น 2

19.00 – 21.00

ฐานความรู้ที่ 9 ดาราศาสตร์

(อ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ)

อุทยาน ชั้น 2

21.00

กลับเข้าที่พัก 

 

 

*************นอนหลับอย่างมีความสุข*************

 

06 พฤศจิกายน

 

 

06.30 – 07.45

ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

 

07.45 – 08.30

รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ อุทยานการเรียนรู้ฯ

อุทยาน ชั้น 2

08.30 – 09.00

กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัย  (คุณสุภาณี ส่วนประชาสัมพันธ์)

มอบเกียรติบัตร  (ผอ.อุทยาน)

กล่าวปิดค่าย  (ผอ.อุทยาน)

อุทยาน ชั้น 2

09.00 – 12.00

ทัศนศึกษา หมู่บ้านคีรีวง (พร้อมอาหารว่างแพ็คถุง)

ฟังบรรยายและทดลองทำผ้ามัดย้อมจากใบไม้ ผ้าบาติกจากลายเทียน

 

12.00

เดินทางกลับนราธิวาส โดยสวัสดิภาพทุกคน

 

 

*ชมภาพทั้งหมด* ได้ที่Photo Gallery