หน้าหลัก > ภารกิจหลัก > ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

Post: 17/07/2557 - By: admin

ภารกิจหลัก : พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯให้เกิดการเรียนรู้โดยได้เห็น และทดลอง ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการศึกษา ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน ให้บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ในรูปแบบดังต่อไปนี้

งานนิทรรศการ

จัดค่ายทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ

งานพิพิธภัณฑ์อ้างอิง

เอกสารดาว์นโหลด