หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 22 - 24 กันยายน 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 22 - 24 กันยายน 2556

Post: 01/07/2557 - By: admin

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SSP) เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2556 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 60 คน (นักเรียน 56 คน คุณครูผู้ควบคุม 4 คน) ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

- ทัศนศึกษา หมู่บ้านคีรีวง เยี่ยมชมการทำลูกไม้เป็นเครื่องประดับ การทำมัดย้อมผ้าจากใบไม้ การทำผ้าบาติกจากลายเทียน
- กิจกรรมสานกลุ่มสัมพันธ์ สานสัมพันธ์พี่น้อง ได้รับความร่วมมือจาก คุณมณเฑียร สุขกุล คุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น คุณปิยวรรณ คงอินทร์
- ฐานความรู้ที่ 1 ดาราศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจาก อ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริญ
- ฐานความรู้ที่ 2 กว่าจะเป็นยาเม็ด ได้รับความร่วมมือจาก คุณขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์ และทีมงาน
- ฐานความรู้ที่ 3 การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ ได้รับความร่วมมือจากคุณยุทธนันต์ ปานสงฆ์
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยใช้หุ่นจำลอง ได้รับความร่วมมือจากคุณนิภาพร แก่นเพชร คุณโปติกา โชติพงศ์
- ฐานความรู้ที่ 4 นักสืบสายน้ำ ได้รับความร่วมือจาก คุณธินาพร สุทธิวิริยะ คุณสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว และทีมงาน
- ฐานความรู้ที่ 5 เยี่ยมชมอาคารกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ได้รับความร่วมมือจาก คุณอรุณ นาคาพงศ์
- ฐานความรู้ที่ 6 เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้รับความร่วมมือจาก คุณยุทธนันต์ ปานสงฆ์และทีมงาน

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งจากทุกหน่วยงาน รวมถึงคุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้กล่าวแนะนำและเชิญชวนน้องๆมาเรียนต่อที่ มวล.

*ชมภาพทั้งหมด* ได้ใน Photo Gallery