หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 255

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 255

Post: 01/05/2557 - By: admin

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์
2. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2556 ณ โถงกลางไทยบุรี