หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

Post: 01/05/2557 - By: admin

การจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรในฐานความรู้หรือฐานกิจกรรม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่ 1 การสอนโดยการบรรยาย ชั่วโมงละ 600 บาทต่อฐาน

 

กรณีที่ 2 การสอนบรรยายร่วมกับปฏิบัติการ

   นักเรียนไม่เกิน 50 คน แต่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ห้อง/กลุ่ม ชั่วโมงละ 400 บาท)

   นักเรียน 26 - 60  คน ชั่วโมงละ 600 บาท

   การสอนภาคปฏิบัติ นักเรียน 60 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 900 บาท