หน้าหลัก > ความเป็นมา-การติดต่อ > ความเป็นมา-การติดต่อ

ความเป็นมา-การติดต่อ

Post: 01/05/2557 - By: admin

ความเป็นมา

          โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเกิดจากแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ตลอด ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดในการดำเนินการ อุทยานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การดำเนินการระยะแรกเป็นการดำเนินการในส่วนที่เป็นงานทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมกลุ่มเรียกว่า "อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้มีความสนใจทางด้านนี้และสามารถพัฒนาการศึกษาในระดับสูงได้ดียิ่งขึ้น


สถานที่ตั้ง

             อาคารวิชาการ 7 พื้นที่รวม 2 ชั้น 4,100 ตารางเมตร

การติดต่อ

             อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
          
หมายเลขโทรศัพท์

             อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการ 075-672624

              คุณแสงนภา ตันสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  075-672603

              คุณยุทธกาน ไชยมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 075-672606

              คุณอาวุธ แก่นเพชร นักวิทยาศาสตร์ 075-672616

              คุณศักดิ์ดา ใบมิเด็น นายช่างเทคนิค 075-672618 


หมายเลขโทรสาร 075-672604